വ്യവസായം

ആധുനിക നാഗരികതയുടെ വികാസത്തെ സാമൂഹിക വികസനത്തിന്റെ അടിത്തറയായ വ്യവസായത്തിന്റെ വികസനത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കാനാവില്ല.

വ്യവസായത്തിലെ സിലിക്കൺ റബ്ബർ

വ്യാവസായിക ഉൽപാദനത്തിൽ, പല യന്ത്രങ്ങൾക്കും ഉപകരണങ്ങൾക്കും ഉയർന്ന കൃത്യതയുള്ള സിലിക്കൺ റബ്ബർ ഭാഗങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. കനത്ത ഉപകരണങ്ങൾ, പവർ ടൂളുകൾ, നിർമ്മാണം, ബഹുജന ട്രാൻസിറ്റ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായുള്ള സേവനങ്ങൾ ജെഡബ്ല്യുടി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, സിലിക്കൺ റബ്ബർ ഭാഗങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും സവിശേഷതകൾ, നിങ്ങൾ ഡ്രോയിംഗുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിളുകൾ നൽകുന്നിടത്തോളം കാലം, ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാം.

Industrial (2)
Industrial (3)

ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയുക