ലേസർ എച്ചിംഗ്

ലേസർ എച്ചിംഗ്, മുകളിലെ പാളിയുടെ പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പെയിന്റ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഉരുകാനും നീക്കം ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുന്നു. പെയിന്റ് നീക്കം ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, ബാക്ക്-ലൈറ്റിംഗ് ആ പ്രദേശത്തെ കീപാഡ് പ്രകാശിപ്പിക്കും.

ബാക്ക്-ലൈറ്റിംഗിന്റെ ഫലങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് സിലിക്കൺ റബ്ബർ കീപാഡുകൾ പലപ്പോഴും ലേസർ-എച്ച് ചെയ്തതാണെന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, സിലിക്കൺ റബ്ബർ കീപാഡിന് ബാക്ക്-ലൈറ്റിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ലേസർ എച്ചിംഗ് പ്രവർത്തിക്കൂ. ബാക്ക്-ലൈറ്റിംഗ് ഇല്ലാതെ, ലേസർ കൊത്തിയ പ്രദേശം അല്ലെങ്കിൽ പ്രദേശങ്ങൾ പ്രകാശിപ്പിക്കില്ല. ബാക്ക്-ലൈറ്റിംഗുള്ള എല്ലാ സിലിക്കൺ റബ്ബർ കീപാഡുകളും ലേസർ കൊത്തിയെടുത്തവയല്ല, എന്നാൽ എല്ലാ അല്ലെങ്കിൽ മിക്ക ലേസർ-എച്ച് ചെയ്ത സിലിക്കൺ റബ്ബർ കീപാഡുകളും ബാക്ക്-ലൈറ്റിംഗ് ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്നു.

നേട്ടങ്ങൾ

 ചിത്രങ്ങളും നല്ല വരികളും മായ്ക്കുക

 ഉയർന്ന ദക്ഷത

 പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമാണ്

 ഉയർന്ന വർണ്ണ സമ്പർക്കം

 രണ്ടാമത്തെ കളറിംഗ് ആവശ്യമില്ല

ഉയർന്ന സുരക്ഷയും വിശ്വാസ്യതയും

ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയുക